Χορεύοντας με τους αριθμούς

Η συνεχώς εξελικτική μορφή του φαρμακείου, από ένα τυπικό σημείο χορήγησης φαρμάκου, σε έναν τόπο υγείας, ευεξίας και ομορφιάς, επιβάλλει σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών και λογιστικών του καταστάσεων. Τεχνικές τύπου, σου ζητάω δύο, μου δίνεις ένα, μου χρωστάς ένα, σου χρωστάω ένα και ξοφλήσαμε, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Βασική πηγή πληροφοριών για την οικονομική εικόνα ενός φαρμακείου, αποτελούν οι λογιστικές του καταστάσεις ήτοι ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης.

Η πραγματική ωστόσο εικόνα αποκαλύπτεται μέσα από τη μελέτη χρηματοοικονομικών δεικτών (αριθμοδείκτες). Οι αριθμοδείκτες συμπηκνώνουν πολλές οικονομικές παράμετρους σε έναν αριθμό και η ανάλυση & αξιολόγηγση τους, μας δείχνει την οικονομική θέση και τις προοπτικές του εκάστοτε φαρμακείου.

Σε μία άρτια διαχρονική οικονομική ανάλυση, συναντάμε τις κάτωθι, κυριότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών:

  1. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας = η δυναμικότητα των κερδών του φαρμακείου (δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, καθαρού περιθωρίου κέρδους, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων).
  2. Αριθμοδείκτες ρευστότητας = κατά πόσο τα ρευστά διαθέσιμα του φαρμακείου μπορούν να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (δείκτης γενικής ρευστότητας, δείκτης ειδικής ρευστότητας).
  3. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας = κατά πόσο αποτελεσματικά αξιοποιούνται τα περιουσιακά του στοιχεία και αξιολογεί την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση (δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, δείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων).
  4. Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης = αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός (δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια, δείκτης κάλυψης τόκων).

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η ανάλυση και η μελέτη των αριθμοδεικτών παρέχει ενδείξεις και είναι χρήσιμη για να αξιολογηθεί η οικονομική θέση και η αποτελεσματικότητα λειτουργίας του φαρμακείου, αποτελώντας μια σημαντική πηγή πληροφοριών. Υπάρχουν όμως και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ετήσιους απολογισμούς κάθε φαρμακείου.

Για το λόγο αυτό οι σημειώσεις που συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. Γι’αυτό και πρέπει να μελετούνται προσεκτικά κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων της επιχείρησης.

Γεροντή Ευαγγελία

-Εάν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες εκσυγχρονισμού φαρμακείου που προσφέρει το Pharmacy2020, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και άμεσα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Posted in Management Blog, Διοίκηση Φαρμακείου, Επιχείρηση: Φαρμακείο, Τάσεις Αγοράς, Φαρμακοποιός & Επιχειρηματίας.